Activitat corporativa

L’AMJM es una associació de músics que viuen, lluiten i volen fer avançar el reconeixement de la música, dels seus professionals i de les arts en general a Catalunya i més enllà.

L’AMJM veu la música des d’una òptica professional com a conquesta de tres pilars fonamentals:

1. El reconeixement dels drets laborals, socials i culturals dels artistes, i dels músics en especial.

2. L’organització d’activitats internes i externes per promoure i donar a conèixer l’acció de l’associació.

3. La vertebració i articulació del sector musical al nostre país, essent l’interlocutor vàlid i fiable davant les institucions, i impulsant valors transversals que afecten al sector cultural i al musical en especial, com son la igualtat de gènere, la inclusió de persones d’altres cultures, la sostenibilitat mediambiental i la innovació, mitjançant la digitalització i altres propostes.

Acció sindical AMJM

L’activitat corporativa de l’AMJM dirigeix els seus esforços en tres grups o eixos d’activitat,

• accions per a la defensa i cohesió de la professió

• activitats internes per associats/ associades (inclouen serveis)

• relacions externes amb institucions i altres entitats del sector a nivell català, estatal i europeu

Assemblea General AMJM

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; on estan representats tots els músics. Anualment, socis i sòcies proposen, decideixen i aproven les activitats de l’associació. Tenen veu i vot totes les persones associades que hagin satisfet les quotes i vulguin participar en la presa de decisions. A més de tot allò relacionat amb l’activitat de l’Associació, l’Assemblea General és l’espai en què pots votar o presentar-te per formar part de la Junta Directiva de l’AMJM.

Accedeix a tota la documentació legal de l’entitat a través de la nostra Intranet:
● Estatuts
● Memòries d’activitat
● Comptes Anuals
● Actes darreres Assemblees

Relacions externes

L’AMJM es coordina i treballa en xarxa amb altres organitzacions de fora de Catalunya de les quals ostenta la presidència de Unión de Músicos Professionales i Federación Estatal de Músicos de Jazz, la vicepresidència de l’Acadèmia Catalana de la Música i es membre de la Voice for Jazz Musicians Europe.